Program finansijske podrške za elektronsku fiskalizaciju

Program finansijske podrške za elektronsku fiskalizaciju
Obveznik fiskalizacije Poreskoj upravi podnosi Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju preko portala E-porezi počev od 15.10.2021. a zaključno sa 31.01.2022.godine. a nakon što mu Poreska uprava dodeli jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije za koje podnosi izjavu o zainteresovanotsti za finansijsku podršku.
Obveznik fiskalizacije može podneti samo jednu izjavu za dodelu finansijske podrške.
Izjava o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju koja će biti objavljena na portalu E-porezi 15.10.2021. sadrži: podatak o nazivu obveznika fiskalizacije, PIB-u, broju poslovnih prostora i poslovnih prostorija u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, broju aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa, identifikacionom broju fiskalnog modula fiskalne kase (IBFM), nazivu banke, odnosno Uprave za trezor za privredne subjekte koji su obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava, a ostvaruju pravo na finansijsku podršku i broju poslovnog računa na koji želi da mu se uplati iznos novčanih sredstava po osnovu finansijske podrške.
Postupak realizacije programa finansijske podrške se realizuje tako da Ministarstvo privrede na zahtev Uprave za trezor vrši prenos sredstava za realizaciju Programa na poseban namenski račun otvoren kod Uprave za trezor.
Uprava za trezor vrši prenos sredstava korisnicima finansijske podrške na poslovne račune navedene u izjavi za dodelu finansijske podrške.
Počev od 15.10.2021. zaključno sa 28.02.2022.Poreska uprava proverava ispunjenost uslova za dodelu finansijske podrške i utvrđuje visinu iznosa finansijske podrške za obveznike fiskalizacije koji su podneli izjavu u skladu sa ovom uredbom.
Poreska uprava sačinjava spiskove korisnika fiskalizacije koji su ostvarili pravo na finansijsku podršku sa iznosom dodeljenih sredstava i dostavlja Ministarstvu Privrede i Upravi za trezor, jednom nedeljno.
Ministarstvo Privrede objavljivati će ove spiskove na svojoj internet stranici.
Uprava za trezor u roku od 3 dana, nakon izvršene isplate dostavljati će Ministarstvu privrede informaciju kojom potvrđuje da je isplata izvršena u skladu sa dostavljenim podacima, sa obrazloženjem za svako eventualno odstupanje.
Obveznik fiskalizacije gubi pravo na finansijsku podršku ukoliko u roku od 6 meseci od početka primene Zakona o fiskalizaciji ne počne da evidentira promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u poslovnom prostoru i prostoriji za koju je dodeljenja finansijska podršak za fiskalizaciju i to u iznosu koji se odnosi na finansijsku podršku koja je dobijena u vezi sa poslovnim prostorom i poslovnom prostorijom u kome nije evidentirao promet na malo.
S obzirom na to da je Zakon o fiskalizaciji trenutno propisan 1.01.2022.kao početak primene, a da je predloženo da on počne da se primenjuje od 01.11.2021., najverovatnije će obveznici izgubiti pravo na finsnsijsku podršku ako do 01.05.2022.ne počnu da evidentiraju promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.
Obveznik fiskalizacije koji izgubi pravo na korišćenje finansijske podrške, dužan je da izvrši povraćaj sredstava na namenski račun otvoren za tu namenu kod Uprave za trezor u iznosu koji mu je dodeljen po tom osnovu sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada je isplaćena finansijska podrška, najkasnije u roku od 5 dana od dana gubitka prava na finansijsku podršku.
Poreska uprava vrši proveru ispunjenosti uslova za gubitak prava na korišćenje finansijske podrške po ovom programu, kao i prinudnu naplatu u slučaju gubitka prava, o rokovima zastarelosti prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja propisanih zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija (poreski obveznik u slučaju gubitka može očekviati kontrolu poreske uprave za ispravno utvrđivanje i plaćanje svih javnih prihoda).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *